Institut rodinných konstelací ®

Rodinné konstelace a pohyby duše

Systemické konstelace

Moderní práce s konstelacemi zdaleka přesahuje rozsah původních rodinných konstelací. Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti a dalších oblastí života.

Klasické rodinné konstelace

Klasické rodinné konstelace pracují s našimi kořeny tj. s naším původem. Což také zahrnuje také náš postoj k nim a náš postoj k daru života obecně. Naše kořeny a náš přístup k nim ovlivňují všechny oblasti našeho života: vztah s rodiči, s dětmi, partnery; naši práci, zdraví; dokonce i vztah k zemi, ze které pocházíme a i k jiným zemím světa.

Všichni pocházíme z rodiny. Každý rodinný systém má přirozený řád, řád lásky, který nevidíme, ale který propojuje a ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V konstelacích je možné uvidět tato skrytá pouta, která mohou sahat až do třetí generace nebo někdy i dále, a rozvázat je. Díky tomu se naše slepá, nevědomá láska promění v lásku vědomou. Což vede k tomu, že přestáváme nevědomě opakovat osudy dřívějších členů rodinného systému a tak se stáváme volnými a můžeme žít svůj vlastní život.

Nejčastější procesy, kterými člověk prochází v konstelacích jsou: uctění zapomenutých či vyhnaných lidí, lidí, kteří zemřeli brzy, nebo lidí, kteří měli tvrdý osud; dát těmto lidem místo ve svém srdci; dále přijetí rodičů; odhalení rodinných tajemství; navrácení pocitů (např. viny), tam kam patří atd. Druhá světová válka má stále ještě velkou moc nad životy mnoha lidí a pro to se témata oběti a pachatele násilí, ztráty a boj o přežití, často objevují v konstelacích. Dále je důležité přijetí rozpadlých vztahů, smíření se s potraty. Často se to také týká usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutku. Díky těmto procesům se pozdější generace osvobozují od těchto rodinných zátěží.

Práce s konstelacemi v sobě zahrnuje také rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích. Pracuje se tu s láskou, radostí i bolestí. Ukazuje správný přístup k bolesti a oddělenosti. Konstelace se vždy týkají respektu a úctě k druhému.

Naši rodiče a předkové za nimi jsou jako naše kořeny. Když rodiče stojí za námi, tak nás to posiluje a jsme volní jít svou vlastní cestou. Pokud je nějakým způsobem náš vztah k našim rodičům a našim předkům narušen, je těžší realizovat svůj vlastní potenciál a chybí nám potřebná síla v našich vztazích a v naší práci.

Rodinu, do které jsme se narodili si nemůžeme vybrat. Všichni k nám na vždy patří. Naší volbou ale je, jestli si zvolíme zůstat ve své síle nebo jestli upadneme do slabosti; jestli sami sebe oddělujeme od života nebo jestli si zvolíme být součástí života a napojení na celek. Neboť toto je naše opravdová svoboda. A přesně o tom jsou rodinné konstelace: o nacházení síly a rozpoznávání toho, že nejsme sami, ale že jsme součástí většího celku.

Pohyby duše

Systemické svědomí nás propojuje s naším rodinným systémem, a také nás odděluje od ostatních systémů. Naše duše touží po tom se rozšířit za hranice našeho systému. Touží po jednotě, po svobodě, po míru. Pohyby duše nenabízejí hotovou odpověď, ale ukazují směr, dávají impuls k pohybu. Pokud se dokážeme otevřít pohybům duše, tak se naše bytost napojí na vnitřní vedení vycházející z hlubší reality.

Láska ducha

Bert Hellinger nyní nazývá svou práci láskou ducha. Je to o lásce, která slouží životu a je velmi blízká pohybům duše. Tato láska přesahuje naše pojetí dobra a zla, naši morálku, přesahuje hranice, které jsme si vytvořili uvnitř nás a které dáváme světu kolem nás.

Další typy konstelací

Konstelace traumatu

Během traumatizace naše osobnost se rozčlení, rozpadne na několik částí. První část je traumatizovaná a bývá často potlačena, zapomenuta, odmítnutá. Dále přežívající část, která převzala odpovědnost za přežití. Její úlohou je fungovat, aby zvládala život. Třetí část zůstala zdravá a celistvá. Často nejsou tyto části propojené a nespolupracují. Člověk je pak nevědomě vždy pod vlivem jen jedné z částí a skáče z jedné části do druhé. Např. dobře mechanicky funguje jako stroj na nějaký čas, pak najednou zkolabuje a je plný strachu. Jindy zase je uvolněný a v pohodě.

V konstelacích traumatu se opět tyto části propojují. Traumatizovaná část je přijata se všemi jejími pocity. Přežívající části se ukáže, že je v pořádku také si odpočinout. Pro zdravou část se vytváří více prostoru, aby se mohla napojit na ostatní části a sdílet svoji celistvost. Traumatizující událost se integruje a tělo tak může opět harmonicky spolupracovat s psyché.

Konstelace práce

V konstelacích práce objevujeme skryté systemické vlivy v pracovních systémech. Tyto vlivy mohou pocházet z vlastního pracovního systému, od organizátora, zakladatele, předchozích členů atd. Také to mohou být vlivy vycházející z rodinných systémů pracovníků např. nedůvěra v otce, matku; soutěživost mezi sourozenci. Konstelace vyjasní tyto vlivy a systém začne opět lépe fungovat jako celek.

Školní systémy

Ve školních konstelacích se díváme na školský systém, na školu, učitele, děti rodiče. Také na vlivy, které ve škole působí, ať už pocházejí od dětí, učitelů, rodičů. To vše se dělá aby dítě mohlo chodit do školy se sebevědomím a aby mohlo nacházet své místo mezi ostatními dětmi.


Ukázka rodinných konstelací

Dávání a braní ve vztahu

Ve vztahu se potkáváme s partnerem, který má svou rodinu původu, svou historii a svoje témata. V tomto videu můžete vidět, jak rozpoznání této skutečnosti nám pomáhá uvidět našeho partnera takového jaký je a ne takového, jakého bychom ho chtěli mít. Pomáhá nám to vystoupit z iluzorních vztahů – které jsou typicky: dokonalý partner – vše je skvělé, negativní vztah – vše je zlé (to se objevuje hlavně při rozchodu) anebo vztah s někým koho nemůžeme mít a máme ho tak jen ve své fantazii (nejsem sám a při tom mne nikdo neohrožuje blízkostí). Pravdou je, že v každém vztahu jsou krásné věci a věci bolestivé a to vše tam patří. My sami také neseme vlivy ze svých rodin, máme svá zranění a citlivá místa. Jde o to rozpoznat zranitelnost svého partnera i svoji vlastní.

Dcera dokončuje pohyb k rodičům.

Každé dítě má impulz jít ke svým rodičům. Pokud rodiče tam pro dítě nebyli, ať už to bylo z jakéhokoli důvodu (např. fyzická nepřítomnost či rodiče mohou být zaměstnáni něčím uvnitř a dítě v podstatě nevnímají), tak tento pohyb dítěte k rodičům nemohl proběhnout. Tento nedokončený pohyb později v dospělosti znesnadňuje danému člověku naplno následovat své impulzy, naplno se přiblížit partnerovi apod. V rodinných konstelacích je možné tento pohyb dokončit (a to i když jsou již jeho rodiče po smrti) a tím získat sílu a klid, volnost pro svůj život.

Rozloučení se s mrtvým

Děkujeme Pavlu Kolouchovi, který natočil s námi tato prima videa a sám se konstelacím věnuje a chystá film o konstelacích. Více na jeho stránkách kfkf.cz